Volgens Pensioenjurist Marc Kubben bereidt Pensioenfonds ING zich op alle denkbare scenario’s voor:

‘Een overgang naar het nieuwe pensioenstelsel kan gunstig zijn voor deelnemers van Pensioenfonds ING’

Marc Kubben houdt zich als pensioenjurist bij Pensioenfonds ING bezig met alle pensioen juridische aspecten waar het Fonds mee te maken heeft.

“Je moet als Bestuur met de belangen van alle verschillende deelnemers evenwichtig rekening houden”

Vertrekpunt ligt bij de sociale partners

Het nieuwe pensioenstelsel, of het er nu komt of niet, betekent veel werk voor de jurist. Hij benadrukt dat het besluit of Pensioenfonds ING het bij het oude laat of overgaat naar het nieuwe stelsel door het Bestuur wordt genomen. Maar dat daaraan voorafgaand de sociale partners (werkgevers en vakbonden) al dan niet een verzoek doen. 

Nu na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer akkoord is met het ingediende wetsvoorstel ligt de bal bij de sociale partners. “Op dit moment sorteren we voor. Je kunt niet gaan wachten tot je een verzoek krijgt van de sociale partners. Daarom bereiden we ons op dit moment op alle scenario’s voor, waarbij we steeds kijken naar de beste opties voor onze deelnemers, ook gezien de situatie van ons Fonds. Er zal op enig moment een verzoek worden gedaan aan Pensioenfonds ING.”

Als het verzoek van de sociale partners komt, speelt er nog een ander juridisch aspect. “Het Bestuur van Pensioenfonds ING zal dan eerst advies moeten vragen aan het Verantwoordingsorgaan.” Het orgaan, waar deelnemers en pensioengerechtigden van Pensioenfonds ING in zitten en vertegenwoordigers van werkgevers, zal hier speciaal adviesrecht voor krijgen. Kubben zelf is secretaris voor het Verantwoordingsorgaan.

Individueel bezwaar niet mogelijk

Normaal gesproken, als er pensioenvermogen collectief wordt overgedragen, mogen alle individuele deelnemers daar iets van vinden. “Als er bezwaar wordt gemaakt door deelnemers moet je het voor die deelnemers bij het oude laten.” Omdat het onwenselijk is om bij een pensioenfonds met twee pensioenstelsels te gaan werken, is in het huidige wetsvoorstel individueel bezwaar maken niet mogelijk. Daarvoor in de plaats heeft het Verantwoordingsorgaan een adviesrecht over het overgaan op het nieuwe stelsel en de manier waarop dat gebeurt.

70.000 beleggingspotjes

Wat er gebeurt er met de huidige pensioenen als Pensioenfonds ING over zou gaan op het nieuwe stelsel? “Er bevindt zich nu een pensioenkapitaal in het Fonds, wat niet gelabeld is. 

Nu krijgt een deelnemer via het UPO jaarlijks een overzicht van zijn of haar opgebouwde en te bereiken pensioen, maar daarop staat niet wat zijn of haar aandeel in het pensioenkapitaal van het Fonds is. Als we het verzoek krijgen van de sociale partners om over te gaan zal er voor ieder individu, in ons geval bijna 70.000 mensen, een beleggingspotje moeten komen. 

Dit sluit aan bij het idee achter het nieuwe pensioenstelsel dat pensioenen persoonlijker en transparanter moeten worden. Voor pensioenfondsen en uitvoerders is dit een enorme administratieve operatie om te realiseren. Het is dus van groot belang goed voorbereid te zijn zodat bij een eventuele overgang naar het nieuwe stelsel alles soepel verloopt.”

Bestuur moet de belangen van alle verschillende deelnemers evenwichtig afwegen en vastleggen dat én hoe ze die hebben afgewogen bij het te nemen besluit

Marc Kubben, pensioenjurist Pensioenfonds ING

Pensioenfonds ING staat er goed voor

Op dit moment worden de verschillende scenario’s doorgerekend. “Uit die berekeningen blijkt dat het voor deelnemers van Pensioenfonds ING gunstig zou kunnen zijn om over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel.” Dit heeft er vooral mee te maken dat Pensioenfonds ING er financieel goed voorstaat en dat een groot deel van het extra vermogen (buffers) in het nieuwe stelsel over alle individuele beleggingspotjes verdeeld mag worden.

“Pensioenfonds ING is een gesloten Fonds; in 2014 is de opbouw gestopt. Die pot wordt omgezet in individuele potjes. Iedereen deelt dan mee in de rijkdom van het Fonds. De kans dat uw pensioen minder wordt, is dankzij de buffers die we hebben klein.”

 

Goede onderbouwing

De pensioenjurist verwacht dat er de komende tijd – in de aanloop naar het moment waarop een besluit genomen moet worden – veel vragen zullen komen. Het Bestuur zal heel goed moeten onderbouwen en vastleggen waarom er bepaalde stappen worden genomen en hoe ze tot het besluit over al dan niet overgaan zijn gekomen. 

“Het Bestuur moet de belangen van alle verschillende deelnemers evenwichtig afwegen en vastleggen dat én hoe ze die hebben afgewogen bij het te nemen besluit. Deze zorgvuldige besluitvorming mogen onze deelnemers van ons verwachten.”

 

Kansen en bedreigingen

“Doordat er minder buffers aangehouden hoeven te worden in het nieuwe pensioenstelsel kunnen die buffers onder de deelnemers worden verdeeld. Zij gaan meeprofiteren van de hoge dekkingsgraad. Dit betekent dat als het goed gaat met de economie er ook sneller tot verhoging van de pensioenen kan worden overgegaan. Maar de keerzijde is dat als het tegenzit dit ook sneller merkbaar is voor de deelnemers. Goed en duidelijk communiceren hierover met de deelnemers is erg belangrijk.”